ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
FONTSIZE small medium large
CIO : Chief Information Officer >> การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ.2547-2551


1. รายงานฉบับที่ 1
 
ประกอบด้วยรายงาน 6 บท ดังนี้
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กรอบแนวคิดและหลักการ
บทที่ 3 บทวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงพาณิชย์
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
บทที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงพาณิชย์
บทที่ 6 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กระทรวงพาณิชย์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกรม และอคส. ปี 2547-2551
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการค้าต่างประเทศ
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการค้าภายใน
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการประกันภัย
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการส่งออก
สรุปยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การคลังสินค้า
2. รายงานฉบับที่ 2
 
บทที่ 2 บทวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
บทที่ 3 ระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย (Hardware & Network)
บทที่ 6 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
บทที่ 7 ระยะเวลาแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณ ระยะเวลาการฝึกอบรม และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ การบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายการดำเนินโครงการและวิธีการจัดหาระบบ
 

img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.

ipv6 ready img