ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
เกี่ยวกับ สป.
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ


วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง "
 
พันธกิจ
    1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
    2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและระบบงานด้วยนวัตกรรม
    4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม
    5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการกำหนดนโยบายและการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
    1. พัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์
    2. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค
    3. พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล

 

 
ที่มา : แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561-2565
...28/4/62
 

img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.

ipv6 ready img