ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
FONTSIZE small medium large
ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> ผลงานสำคัญ >> ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 6 เดือน (ธันวาคม 2542-พฤษภาคม 2543)
การแก้ไขปัญหาการส่งออก


การแก้ไขปัญหาการส่งออก
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการส่งออก ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งออกอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งกลุ่มปัญหาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษีและการเงิน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยี และด้านการตลาด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการส่งออกอาหาร โดยมีภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมการส่งออกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออก โดยเน้นสินค้าอาหารสำคัญ 4 รายการ ได้แก่ กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ไก่ อาหารทะเลกระป๋อง และผักผลไม้กระป๋องและแปรรูป มีความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ เช่น
 
          - ลดภาษีนำเข้าฝ้ายเป็นศูนย์ ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และสมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
          - จัดประชุมพิจารณากำหนดแผนพัฒนาตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และการจัดตั้งศูนย์เฟอร์นิเจอร์
          - เร่งรัดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยส่วนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 107 ราย ได้คืนภาษีแล้ว 20,617 ล้านบาท ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รวบรวม 135 ราย ได้คืนแล้ว 43 ราย ยังไม่ได้คืน 92 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจปฏิบัติการ 60 ราย
          - ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากรัสเซียและยูเครน นำเข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก
          - อุตสาหกรรมผู้ผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์สามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากบริษัท COSCO ซึ่งไม่ได้รับสัมปทาน เพื่อแก้ปัญหาบริการด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
          - กรมพัฒนาแรงงานได้ลงนามกับภาคเอกชนเพื่อจัดอบรมยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณี ยานยนต์ โรงแรม สิ่งทอ และต่อเรือ
          - ครม. เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร
          - มาเลเซียตกลงยกเลิกการจำกัดปริมาณสินค้าเน่าเสียง่ายจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์ปีละไม่เกิน 30,000 ตัน ซึ่งต้องรอผลในทางปฏิบัติของด่านมาเลเซีย
          - การให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ได้ขยายประเภทอุตสาหกรรม จากเดิมเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นทั้ง 13 อุตสาหกรรม โดยมีวงเงินช่วยเหลือระหว่างปี 2542-2543 จำนวน 25,000 ล้านบาท และได้ปรับปรุงเงื่อนไขเดิม โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องทำลายเครื่องจักรเก่า และให้กู้แก่โรงงานที่ย้ายเข้าในนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
          - โครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออกโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต กรมส่งเสริมการส่งออก ได้จัดงานแสดงสินค้าบนอินเตอร์เน็ตแล้ว 12 งาน มีผู้เข้าชมงาน 45,462 ราย และได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทใน website ของกรมฯ 2,390 บริษัท มีรูปแบบสินค้า 9,750 รายการ จัดประชุมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กลยุทธ์ทางธุรกิจแห่งสหัสวรรษใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2543 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          - ออสเตรเลียประกาศยุติคำร้องการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้ากระดาษลอกแบบ และไต้หวันประกาศยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดกระดาษพิมพ์เขียน
          - ครม. เห็นชอบให้ขยายและลดอัตราอากรขาเข้าเหล็กแท่งชนิดสแลปและเหล็กไร้สนิมรีดร้อน เป็นการชั่วคราวเหลือ 1% จนถึง 31 ธันวาคม 2546 (จากเดิมถึง 31 มกราคม 2543) หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มเป็น 5% และ 10% ตามลำดับ
          - ลดภาษีภายใต้ AFTA ลงเหลือ 0.5% จำนวน 7,737 รายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป
          - พรบ.ศุลกากร ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องการประเมินราคาสินค้านำเข้าเพื่อจัดเก็บภาษี ศุลกากรที่สอดคล้องกับความตกลงของ WTO ได้ผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายแล้ว
          - พรบ.ภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพสามิตยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก ได้ผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายแล้ว
          - สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร จะเริ่มประกาศประมูลงานก่อสร้างประมาณกลางปี 2543 และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2544
          - ปรับปรุงการบริการท่าเรือ โดยตั้งคณะทำงานให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ณ ท่าเรือกรุงเทพ ณ กองปฏิบัติการสินค้า 1 ตึกท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 2 โทร 671-8807 เริ่มตั้งแต่มกราคม 2543 โดยไม่คิดค่าบริการ
          - ครม.เห็นชอบโครงการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย วงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-พม่า-ลาว-จีน ที่มีเป้าหมายขยายเครือข่ายระบบคมนาคมระหว่างกัน และได้มีการลงนามในความตกลงเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำโขง 4 ฝ่าย แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2543
          - คณะมนตรียุโรปเห็นชอบเปิดโควต้าภาษี (Tariff Quota) นำเข้าสินค้าประมงปี 2000 ซึ่งรวมสินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ ปูอัดแช่แข็ง ปลาหมึก และเนื้อปลาทูน่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2543
          - เนเธอร์แลนด์ยกเลิกการกักกันสินค้าเนื้อไก่สดหมักเกลือจากไทย
          - ขยายเวลาการยื่นขอรับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตส่งออก ตามมาตรา 36 (1) และ (2) ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 
          - เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกยางธรรมชาติผสมสารเคมี โดยให้คำนวณค่าธรรมเนียมจากน้ำหนักยางตามสัดส่วนของปริมาณยางธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ส่งออก
          - สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบเรื่อง Animal Welfare ในวันที่ 1 มกราคม 2543 กรมปศุสัตว์เตรียมการรองรับ โดยให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยสินค้าส่งออก และได้ร่างนโยบายสินค้าปศุสัตว์ส่งออกโดย
               1) แก้ปัญหาสุขอนามัยตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยง
               2) วิจัยพัฒนาตั้งแต่ฟาร์ม
               3) ให้ผู้ปฏิบัติในท้องที่ให้ความสำคัญในเรืองสุขอนามัย และได้ออกระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก และการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเชื้อ Samonella สำหรับสัตว์ปีกพันธุ์ พ.ศ.2542 เพื่อใช้กับฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออก รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ฟาร์มโคนนม และการผลิตน้ำนมดิบ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของไทย
          - ตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยต่อการเปิดเสรีสิ่งทอในปี 2548
          - ตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ปัญหามาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารของไทย - จัดทำหนังสือเรื่องการวิเคราะห์อันตราย และจุดควบคุมวิกฤติเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (HALAL-HACCP) เพื่อเป็นคู่มือในการผลิตอาหารฮาลาลในไทย ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและได้คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม
          - ซาอุดิอาระเบียยกเลิกการห้ามนำเข้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋องจากประเทศไทย ซึ่งมีน้ำมันถั่วเหลือง GMOs เป็นส่วนผสม โดยต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย
          - กรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้จัดทำ MOU ร่วมกันใน เรื่องการออกหนังสือรับรองสินค้า non-GMOs และกำลังร่างประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ชั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ
          - จ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเชื้อไวรัส IBD ในเนื้อไก่ต้มสุกของไทย เพื่อนำผลทางวิทยาศาสตร์ไปเจรจาต่อรองกับรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งไม่เปิดตลาดไก่ต้มสุกให้กับประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือเพื่อลดภาระการส่งออก เพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือที่มีอัตราสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาระหน้าท่า และค่าออกเอกสาร ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตและการส่งออกของสินค้าไทยสูงขึ้น โดยในช่วงเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ขอให้บริษัทเรือตรึงอัตราค่าภาระหน้าท่า และค่าออกเอกสารในอัตราเดิมซึ่งใช้ตั้งแต่ปี 2538 ในขณะที่ประเทศที่ไม่มีอำนาจต่อรองประเทศอื่นๆถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ครม. ยังให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 ให้ใช้อัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพฯ ในอัตราเดิม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออก เป็นผลให้ค่าภาระหน้าท่าคงอยู่ในอัตราเดิม ซึ่งจากการดำเนินการติดตามและเร่งรัดการส่งออกนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การส่งออกของไทยกระเตื้องขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 เป็นต้นมา ในปี 2542 มีมูลค่าการส่งออกรวม 58,463 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.3 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 4 สำหรับปี 2543 ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออก มูลค่า 62,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6 ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2543 มีมูลค่าการส่งออก 27,389 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.9 ซึ่งแนวโน้มการส่งออกของไทยจะดีขึ้นกว่าปีก่อน คาดว่าทั้งปีจะสามารถส่งออกได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.
img img