ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
เกี่ยวกับ สป.
ภารกิจและอำนาจหน้าที่


ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
  • 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
  • 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน
  • 3. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวง
  • 4. ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการตรวจราชการ
  • 5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  • 6. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
  • 7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
  • 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
กฏกระทรวง

 

 

img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.

ipv6 ready img