ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
เกี่ยวกับ สป. >> ผู้บริหาร
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Permanent Secretary)

 
pic 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
Mr. Boonyarit Kalayanamit
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary
 E-mail : boonyaritk@moc.go.th
 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Permanent Secretary)

 
pic
นายสุชาติ สินรัตน์
Mr. Suchart Sinrat
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการค้าภายในประเทศ
Deputy Permanent Secretary
E-mail : sucharts@moc.go.th
  
 
pic
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
Mr. Pitak Udomwichaiwat
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
ด้านการค้าต่างประเทศ
Deputy Permanent Secretary
E-mail : pitaku@moc.go.th
  
 
pic
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
Mr. Supapat Ongsangkoon
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้านบริหาร 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
Deputy Permanent Secretary
E-mail : supapato@moc.go.th

  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (Inspector General)

 
pic
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
Mr. Ronnarong Phoolpipat
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Chief Inspector General
E-mail : ronnarongp@moc.go.th
 
pic
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs. Lalida Jivanantapravat
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Inspector General
E-mail : lalidaji@moc.go.th
 
 
pic
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
Mr. Chatchai Saksilapachai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Inspector General
E-mail : chatchais@moc.go.th
 
 
pic
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Inspector General
E-mail : phusitr@moc.go.th
 
 
pic
นายวันชัย วราวิทย์
Mr. Wanchai Varavithya
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Inspector General
E-mail : wanchaiv@moc.go.th
 
 
pic
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
Mrs. Vannaporn Ketudat
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
Inspector General
E-mail : vannapornk@moc.go.th
 

เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 
pic
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
Ms. Sunanta Kangvalkulkij
เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Ambassdor, Permanent Representative of Thailand to the WTO
and The World Intellectual Property Organization
E-mail : gsa@thaiwto.com
โทรศัพท์/Tel. +4122 929 5200
 

ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (Commercial Advisor) / ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Counsellor)

 
pic
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
Commercial Advisor
E-mail : wanpenn@moc.go.th
  
 
pic
-
-
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
E-mail : @moc.go.th

    
 
 
pic
-
-
ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
E-mail : @moc.go.th
 
 
 
pic
นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
Ms. Urawee Ngowroongrueng
ที่ปรึกษากฏหมาย
Legal Counsellor
E-mail : uraween@moc.go.th

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 
pic
นายจักรินทร์ โกมลศิริ
Mr. Chakarin Komolsiri
อัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทย
ประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Minister, Deputy Permanent Representative of
Thailand to the WTO and the World
Intellectual Property Organization
E-mail :@thaiwto.com
โทรศัพท์/Tel. +4122 929 5203
โทรสาร/Fax +4122 791 0166
 
 
pic
-
-
อัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทย
ประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Minister, Deputy Permanent Representative of
Thailand to the WTO and the World
Intellectual Property Organization
E-mail : @thaiwto.com
โทรศัพท์/Tel. +4122 929 5203
โทรสาร/Fax +4122 791 0166
 
 
pic
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
Mr. Rachavitch Piyapramote
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(ปฏิบัติราชการประจำที่ส่วนกลาง)
Minister (Commercial), Permanent Representative of Thailand to the WTO and the World
Intellectual
Property Organization (Bangkok Office)
E-mail : rachavitchp@moc.go.th
 

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) (Minister (Commercial))

 
pic
นายนพดล คันธมาศ
Mr. Noppadon Kuntamas
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กรุงวอชิงตัน ดี ซี)
Minister (Commercial)
The Office of Commercial Affairs
Washington D.C.,
United states of America
E-mail :                   

โทรศัพท์/Tel. (202) 467 6790
โทรสาร/Fax (202) 429 2949
 
 
 
pic
นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์
Ms. Jitana Khumnirdpetch
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
เบลเยียม (กรุงบรัสเซลล์)

Minister (Commercial)
The Office of Commercial Affairs
Brussels, Belgium
E-mail : admin@thaicommerce.be
โทรศัพท์/Tel. +32 2 673 00 60
โทรสาร/Fax                           
 
 
 
pic
นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา
Ms. Chiyawan Chongvatna
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง)
Minister (Commercial)
The Office of Commercial Affairs
Beijing, People's Republic of China
E-mail :                      
โทรศัพท์/Tel. (8610) 8531 8776
โทรสาร/Fax (8610) 8531 8788

 

ผู้อำนวยการ (Director)

 
นางสาวสายชล วรธงไชย
Ms. Saichon Worathongchai
กองกลาง
General Affairs Division
E-mail : saicholv@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6291
โทรสาร/Fax 02-547-5210
 
นางธัญสร สวัสดี
Mrs. Thanyasorn Sawatdee
กองตรวจราชการ
Office of Inspector General
E-mail : pornpenm@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-7630
โทรสาร/Fax 02-547-5253
 
นางสาวสายใจ กิมเกถนอม
Ms. Saijai Kimkatanom
กองบริหารการคลัง
Finance Division
E-mail : sayjaik@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-5203
โทรสาร/Fax 02-547-5198
 
นายวันชัย อาจกมล
Mr. Wanchai Ardgamon
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
Regional Commercial
Management Division
E-mail : wanchaia@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507- 6225
โทรสาร/Fax 02-547- 6224
  
 
นายนิลรัตน์ ตันสกุล
Mr. Nilrat Tansakul
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Personnel Division
E-mail : nilrat@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-547-5226
โทรสาร/Fax 02-547-5228
 
   
 
นางสาวสมบูรณ์ศรี แก่นสุวรรณ
Ms. Somboonsri Kansuwan
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
E-mail : somboonsrik@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6471
โทรสาร/Fax 02-547-5224
   
 
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย
Mrs. Duanphen Krongmalai
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
E-mail : duanphenk@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6412
โทรสาร/Fax 02-507-6393
  
 
นางสาวพรอำไพ คุณวิจิตร์
Ms. Pornampai Kunvijit
 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
Prince Chandaburi Narunath Institute
E-mail : pornampaik@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-547-5217
โทรสาร/Fax 02-547-5218
 
  
  
 
นางสาวนพมาส วรญาณศรี
Ms. Noppamas Vorayansri
 กลุ่มกฎหมาย
Legal Group
E-mail : noppamasv@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-
โทรสาร/Fax 02-
 
 
 
นายสมพร ธรรมบูชิต
Mr. Somporn Thammabuchit
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Division
E-mail : sompornth@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6924
โทรสาร/Fax 02-547-5293
 
 
  
นางธนันดา ทีปวัชระ
Mrs. Tananda Dipavajra

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector
Development Division
E-mail : tmayura@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6657
โทรสาร/Fax 02-547-5256
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ (Senior Expert)

 
นางสาวยินดี ทองมี
Ms. Yindee Thongmee

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Personnel Division
E-mail : yindeet@moc.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02-547-6593
โทรสาร/Fax 02-547-5228
 
 
 
 
นายสุทัศน์ ศรีประเสริฐ
Mr. Sutas Sriphasert
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
E-mail : sutasss@moc.go.th
Tel. 02-507-7289
Fax 02-507-6393

พาณิชย์จังหวัด (Provincial Commercial)

 
 
 
 
 
 
 
 
img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.
ipv6 ready img