ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
: Best Viewed in Internet Explorer
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 / โทรศัพท์ 02-507-7000 โทรสาร 02-547-5209-10 Call Center 02-507-8000
E-mail:webmaster@moc.go.th