MOC 100 Years facebook youtube  
Header Image
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2023 รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Government)” และ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)”
watermark
  • วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Government)” และ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” จากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 150 รางวัล จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/สพร.)
  • “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจระดับความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ว่า ปัจจุบันภาครัฐมีบริการดิจิทัลที่หลากหลายมิติครอบคลุมบริการประชาชนในทุกช่วงชีวิตหรือไม่ เป็นสิ่งสะท้อนการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจที่ภาครัฐปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันภาครัฐมีบริการดิจิทัลที่หลากหลายมิติครอบคลุมบริการประชาชนในทุกช่วงชีวิต ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งรางวัลเป็น 5 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล สำหรับหน่วยงานมีคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลรวมสูงสุด 2) รางวัลเฉพาะด้านประจำปี ประกอบด้วย 3 รางวัลย่อย คือ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล 3) รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 4) รางวัลพัฒนาการดีเด่น และ 5) รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล
  • หน่วยงานที่ได้รับรางวัล แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้สอดรับกับการเป็นสังคมดิจิทัล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ต้องปรับตัวตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้การติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่าย สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการ สะดวก โปร่งใส รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่าการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างทันท่วงทีถือเป็นความสำคัญลำดับแรก โดยต้องปรับปรุงการบริการออนไลน์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ทั้งสวัสดิการ บริการสาธารณะ และประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับ
  • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำและประกาศใช้ นโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS Data Governance) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการเชื่อมโยง และสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) รวมถึงจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ภายใต้การปฏิบัติตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดด้านการพาณิชย์ จัดทำบัญชีรายชื่อชุดข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของภาครัฐที่ สพร. กำหนด ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการการพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้น 21 ชุดข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้าส่งออก-นำเข้า ระหว่างประเทศของไทย/ มูลค่าการส่งออกของไทย/ ข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า สินค้าของไทย เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ระบบข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ (data.moc.go.th) 2. ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (gdcatalog.go.th) 3.ระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (datacatalog.moc.go.th) และ 4. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (www.data.go.th) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar